Home > Privacyverklaring

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij omgaan met de privacy en de verwerking van persoonsgegevens binnen onze zorgpraktijk. Wij hechten grote waarde aan de bescherming van uw privacy en streven ernaar om uw persoonsgegevens op een rechtmatige, transparante en veilige manier te verwerken. Hieronder vindt u belangrijke informatie over hoe wij uw gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.

1. Zorgdossier en Privacy

Wij handhaven een zorgdossier waarin relevante gegevens worden bewaard om te voldoen aan onze overeenkomst met u. Dit dossier blijft bij ons, maar u heeft het recht om uw gegevens in te zien, aan te passen of een kopie op te vragen.

2. Regels voor Bijhouden en Bewaren van het Zorgdossier

Wij houden ons bij het bewaren van uw zorgdossier aan de geldende wet- en regelgeving. Voor gegevens met betrekking tot een geneeskundige behandeling geldt een bewaartermijn van twintig jaar, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig is. Wij nemen bij het bewaren en beveiligen van uw gegevens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG) en de Wet Aanvullende Bepalingen Verwerking Persoonsgegevens in de Zorg (Wabvpz) in acht.

3. Gebruik van Uw Gegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de volgende doeleinden:

  • Het bijhouden van uw zorgdossier.
  • Financiële afwikkeling en controle.

Verder gebruiken wij noodzakelijke en, waar mogelijk, geanonimiseerde gegevens voor:

  • Bewaking en bevordering van de kwaliteit van de zorgverlening, inclusief onderlinge toetsing met collega’s.
  • Onderzoek naar calamiteiten en gemelde incidenten om de zorgkwaliteit te bewaken en te verbeteren.
  • Opleiding of onderwijs.

4. Vernietiging van Gegevens

U kunt een verzoek indienen om (een deel van) uw gegevens te laten vernietigen. Wij zullen deze gegevens in principe zo snel mogelijk vernietigen, tenzij het bewaren cruciaal is voor uw behandeling, belangrijk is voor anderen dan uzelf, of wettelijk niet mag worden vernietigd.

5. Inzage door Derden

Uw zorgdossier wordt niet door anderen ingezien zonder uw schriftelijke toestemming, tenzij wettelijk verplicht. Hieronder vallen: a. Medewerkers van onze zorgpraktijk en andere zorgverleners, indien noodzakelijk voor verantwoorde zorgverlening en taakuitoefening. b. De vertegenwoordiger van de cliënt, indien inzage noodzakelijk is voor de uitoefening van hun taken.

6. Privacy Tijdens Consulten

Wij waarborgen uw privacy tijdens consulten en nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat anderen niet kunnen meekijken of meeluisteren.

7. Aanwezigheid bij Handelingen

Bij handelingen waarvan een inbreuk op uw privacy kan worden verwacht, zorgen wij ervoor dat dit met uw toestemming gebeurt of buiten het zicht en gehoor van anderen plaatsvindt. Uitzonderingen zijn onder andere de zorgverlener zelf, personen wiens medewerking noodzakelijk is, en uw curator/mentor of schriftelijk gemachtigde. Bij aanwezigheid van een zorgverlener in opleiding of stagiaire wordt voorafgaand aan de behandeling uw toestemming gevraagd.

Voor vragen of verzoeken met betrekking tot uw privacy en persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens op onze website. Wij streven ernaar om uw verzoeken en vragen zo adequaat mogelijk te behandelen.

Datum laatste wijziging: 15-08-2023

 

Wij zijn aangesloten bij: